Back to Top

Werkvormen

Elke module bestaat uit een combinatie van colleges en groepsgesprekken. Deze groepsgesprekken worden gehouden in de vorm van collatio. Dit is een gespreksmethode die door het Titus Brandsma Instituut ontwikkeld is en die geënt is op de gespreksmethodes in christelijke tradities.

 

Colleges

In de colleges wordt geput uit de traditie van spiritualiteit en mystiek. Deze traditie biedt lees- en kijkmogelijkheden om het menselijk (samen)leven te verstaan. In de colleges wordt niet alleen kennis overgedragen, er wordt vooral een kijk-, lees- en luisterwijze aangereikt en ingeoefend met behulp van een scala aan praktijkvoorbeelden.

De colleges bestaan uit drie vormen: colleges mystieke tekstlezing, thematiekcolleges en gastcolleges.

 

In de colleges mystieke tekstlezing worden teksten van ervaringsdeskundigen uit de joods-christelijke traditie gelezen. U leert teksten uit verschillende historische perioden lezen als vormen van bewustwording van de relatie van de mens met God. In de confrontatie met deze ongemakkelijke of ‘vreemde’ teksten leert u hoe u oog en oor kunt krijgen voor de processen van bewustwording in concrete personen die op zoek zijn naar taal voor de Godservaring.

Met het oog op maatschappelijke spiritualiteit leert u, aan de hand van deze ervaringsdeskundigen uit verschillende spirituele tradities en culturen, uitdrukkingsvormen onderscheiden en interpreteren van de geleefde spiritualiteit.

 

In de thematiekcolleges wordt ingegaan op belangrijke thema’s uit de traditie van de christelijke spiritualiteit. In deze thematiek colleges verwerft u kennis en inzicht die uw deskundigheid vergroten in het kijken en luisteren naar uitingen van Gods werking in mensen. De colleges beogen een leerproces waarin u gaandeweg gaat beseffen hoe uw eigen bezieling tot instrument wordt van aanwezig zijn in uw maatschappelijke praktijk.

 

In gastcolleges leert u verschillende uitdrukkingsvormen van geleefde spiritualiteit in concrete maatschappelijke contexten kennen. Een gast uit het maatschappelijke veld vertelt over zijn of haar praktijk. Vervolgens gaat u met de gast in gesprek over het aspect spiritualiteit hierin. In deze colleges ontwikkelt u een kijk- en luisterwijzer die u vragen aanreikt om geleefde spiritualiteit in concrete maatschappelijke contexten te leren onderscheiden.

 

Voor elk college krijgt u opdrachten ter voorbereiding. Het grootste deel van deze opdrachten voert u individueel uit, maar een deel voert u uit in wisselwerking met uw medestudenten door actief bij te dragen aan een digitaal forum. De docent maakt van dit forum gebruik door in het college in te gaan op de bijdragen die u levert.

Voor elke collegereeks (of het nu mystieke tekstlezing, thematiekcollege of een gastcollege betreft) maakt u als slotopdracht een werkstuk. Gedurende de collegeweken ontvangt u hiervoor al deelopdrachten.

De docent van het betreffende college kijkt uw slotopdracht na en beoordeelt deze. De beoordelingscriteria die de betreffende docent zal hanteren worden tijdig aan u bekend gemaakt.

 

 

Groepsgesprekken

In het middagprogramma, dat driemaal per blok plaatsvindt, wordt door middel van gesprek de vraag aan de orde gesteld hoe het geleerde (van de ochtend) verband houdt met uw praktijk. Voor dit gesprek heeft het Titus Brandsma Instituut de methode van collatio ontwikkeld. Dit gesprek is multiperspectivisch omdat in het gesprek ieder vanuit de eigen ervaring en het eigen karakter reflecteert op uitingen van spiritualiteit in de maatschappelijke praktijk. Het gesprek is altijd een confrontatie met de ander en met jezelf, omdat het perspectief van de ander ook uitnodigt het eigen perspectief te relativeren. In dit middagprogramma ontwikkelt u vaardigheden om over de spirituele betekenis van uw eigen praktijk te reflecteren en gespreksgroepen te begeleiden waarin over de diepere lagen van de praktijk wordt gesproken.

U krijgt in deze gesprekken dus de gelegenheid om hetgeen u in de colleges heeft geleerd, in groepsverband uit te diepen en te doordenken vanuit uw eigen ervaring.