Home » Modern Devotion Bibliography

Modern Devotion Bibliography

This is the so-called BSGMD (Bibliografie van de Spiritualiteit en de Geschiedenis van de Moderne Devotie = Bibliography of the Spirituality and History of the Modern Devotion). The bibliography covers literature about the Modern Devotion till 2000 AD and was collected by the late Rudolf van Dijk. There are over 5,000 titles in the database.

 

Aa, A.J. van der, Augustijner kloosters in de Nederlanden, Navorscher, III (1853) 311-312
 
Aalders, W.J., Ruusbroec, Baarn, Hollandia 1913
 
Aarnink, L, Lidwina van Schiedam, Speling, XLIV (1992) nr. 3, 30-34
 
Abels, H., Gobelin Person (1358-1425.) Sein Wesen und Wirken als Paderborner Reformator zu Anfang des 15. Jahrhunderts, Westf„lische Zeitschr., LVII, II (1899) 3-34
 
Abels, P., Geert Groote van Deventer is 600 jaar geleden overleden. Eigentijdse vroomheid met als ideaal navolgen Christus, Amersfoortse courant/Veluws dagblad, 24 dec. 1983
 
Abels, P., Geert Groote van Deventer overleed zes eeuwen geleden, Weekendbijlage Zwolse Courant, 28 jan. 1984, 19
 
Abels, P.H.A.M.; Admiraal, J.L.; Vis, G.N.M.; Wormgoor, I., De kerk in de kop. Bouwstenen tot de kergeschiedenis van Noord-West Overijssel, Delft, 1995
 
Abramowski, L., Lehre von Gesetz und Evangelium bei Johannes Pupper von Goch im Rahmen seines nominalistisches Augustinismus, Zeitschrift fr Theologie und Kirche, , LXIV (1967) 83-98 a
 
Achten, G, Das christliche Gebetbuch im Mittelalter., Berlijn, 1980
 
Achten, G, Das christliche Gebetbuch im Mittelalter. Andachts- und Stundenbcher in Handschrift und Frhdruck, Berlin, 1987, , 2e dr
 
Achten, G, De gebedenboeken van de Cisterci‰nzerinnenkloosters Medingen en Wienhausen
 
Achten, G, De ontsluiting van het Middelnederlandse getijden- en gebedenboek
 
Achten, G, Die Kart„user, Meister des Gebets im 15. Jahrhundert, Analecta Cartusiana, CXVI:4 (1989) 85-94
 
Achten, G., Bijdrage tot de geschiedenis van de Middelnederlandse gebedenboeken, Handelingen van het XXVe Vlaams Filologencongres 1963, 1963, 409-416
 
Achten, G., Kart„user und Devotio moderna. Kleiner Beitrag zur Geschichte der sp„tmittelalterlichen Mystik
 
Achten, G. en Knaus, H., Deutsche und Niederl„ndische Gebetbuchhandschriften der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt, Darmstadt, 1959
 
Acker Stratingh, G., Het huis of Hof Groningen thans het Militaire Lands Ziekenhuis, Groninger Volksalmanak, (1838) 40-74
 
Acket, J.M., Over de Navolging Christi, Breda, 1898
 
Acket, J.M., Over de Navolging Christi, Breda, 1904 (2e druk)
 
Acquoy, J., Gerardi Magni Epistolae XIV e codice Regio Hagano nunc primum editae et perpetua annotatione, qua melius et ipse et tempora ejus cognoscantur, instructae, quas…publico ac solemni examini submittet Johannes Gerhardus Richardus Acquoy, Amstelodami, 1857
 
Acquoy, J.G.R, Geert Groote en de broeders en zusters van het Gemeene Leven
 
Acquoy, J.G.R, Gerardi Magni epistolae XIV, Amsterdam, 1857
 
Acquoy, J.G.R., Een mystiek boekje, op naam van Gerrit de Groote, Handel. en meded. v.d. Mij Ned letterkunde, (1888) 68-74
 
Acquoy, J.G.R., Een weinig bekend gedicht van Hendrik van Kalkar, Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis / onder red. van J.G.R. Acquoy, H.C. Rogge en Aem.W. Wybrands, I (1885) 349-352
 
Acquoy, J.G.R., ‘Geert Groote’, Kalender voor de protestanten in Nederland, V (1860) 123-149
 
Acquoy, J.G.R., Het handschrift van Brugman’s “Sermoen van drie‰rhande tafelen”, Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden over het jaar, (1887) 68-72
 
Acquoy, J.G.R., Het klooster te Windesheim en zijn invloed, 3 dln; Utrecht, 1875-1880
 
Acquoy, J.G.R., Het ‘Manuale novae logicae’ van Gerardus de Zutphania, NAK, VII (1889) 111-112
 
Acquoy, J.G.R., Het ‘Soliloquium’ van Gerlach Petersz. en de ‘Epistola de vita et passione Domini’ in Fransche vertaling, Handelingen en mededeelingen van de Mij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, (1892) 93-95
 
Acquoy, J.G.R., III.De voortdurende invloed van Windesheim, Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden over het jaar, (1886) 63-64
 
Acquoy, J.G.R., Is de Windesheimsche prior Johannes Vos van Heusden de schrijver van de “Epistola de vita et passione Domini nostri Iesu Christi”?, Hand. en meded. van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, (1892) 95-97
 
Adam, P., Einband aus Kloster Rebdorf, Monatschrift fr Buchbinderei und verwandte Gewerbe, II (1891) 7-9
 
AdnŠs, P., Humilit‚ de S. Thomas … l’Imitation
 
Adriani, M.J, Geert Groote en de Fraterhuizen, in verband met onze godsdienstige werkzaamheid : rede, Edam, 1885
 
Aelst, J.J. van, Geordineert na dye getijden. Suster Bertkens passieboekje, OGE, LXIX (1995) 133-156
 
Agterhoek, H.J.H., “Geert de Groot”-heid? …aan de hand van zijn traktaat Contra turrim trajectensem, Stencil t.g.v. kandidaatsexamen; 20-2-1973
 
Akkerman, F., Wessel Gansfort (1419-1489) and northern humanism / edited by F. Akkerman, G.C. Huisman, and A.J. Vanderjagt, Leiden ; New York, 1993
 
Akkerman, F., Vanderjagt, A.J., Laan, A.H. van der [red.], Northern humanism in European context, 1469-1625. From the “Adwert Academy” to Ubbo Emmius, Leiden, 1999
 
Akkerman, F.; Kooiman, P., Agricola Musicae Studiosus
 
Alaerts, J, De grootmeester van de Westerse mystiek: Jan van Ruusbroec, Acta medica catholica, LIX (1990) nr. 3; 3-9
 
Alaerts, J, Een “Brulocht”-Handschrift uit Sint-Truiden (Brussel, K.B., II 2846)
 
Alaerts, J, Fraling, B.,Mystik und Geschichte, Das ‘ghemeyne leven’ in der Lehre des Jan van Ruusbroec (Studien zur Geschichte der kath. Moraltheologie), OGE, XLVIII (1974) 295-297
 
Alaerts, J, La terminologie “Essentielle” dans ‘Die gheestelike brulocht’ et ‘Dat rijcke der ghelieven, OGE, XLIX (1975) 337-365
 
Alaerts, J., Een Middelnederlands handschrift met werken van Herp en Ruusbroec, OGE, XLIX (1975) 18-28
 
Alaerts, J., Het ‘wezenlijke’ in de zielsopgang naar de mystiek, Bijdragen XXX (1969) 279-297, 415-435
 
Alaerts, J., Invloed van Geert Grote op de tekstoverlevering van Ruusbroecs Die geestelike brulocht, OGE, LIX (1985) 142-153
 
Alaerts, J., Jan van Ruusbroec: over de honger van Christus, Eucharistie en Geestelijk Leven, 19 (1996) 379-384
 
Alaerts, J., La ‘LumiŠre’ dans l’oeuvre de Ruusbroec
 
Alaerts, J., La terminologie ‘Essentielle’ dans ‘Die gheestelike brulocht’, OGE, XLIX (1975) 248-330
 
Alberdingk Thijm, J.C., Een afdoend pleidooi, Studi‰n op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied N.R., XXIX (1897) 48; 64-83
 
Alberts, W.J, Aus dem Leben von Thomas a Kempis, Heimatbuch des Grenz-Kreises Kempen-Krefeld, dl.XXIII (1972) 212-217
 
Alberts, W.J, Consuetudines fratrum vitae communis. Fontes minores medii arvi VIII, Groningen, 1959
 
Alberts, W.J, De Moderne Devotie, Spiegel Historiael, dl.I (1966) 28-36
 
Alberts, W.J, De moderne devotie in Gelderland. Grepen uit de Gelderse historie (1), 1972, 17-24
 
Alberts, W.J, Een middelnederlands leven van Sint Bonifatius, AGKKN, I (1959) 361-382
 
Alberts, W.J, Ein wiedergefundenes Verzeichnis der Handschriften aus Frenswegen, Westf„lische Forschungen, dl. XIV (1961) 148-149
 
Alberts, W.J, Geschiedenis van Gelderland. Van de vroegste tijden tot het einde der middeleeuwen, Den Haag, 1966
 
Alberts, W.J, Het Fraterhuis te Emmerik
 
Alberts, W.J, Middelnederlandse heiligenlevens uit de kring van de Devotio Moderna, Bijdragen en mededelingen van het Historisch genootschap, LXXV (1961) 13-64
 
Alberts, W.J, Post, R.R. Scholen en Onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen. Utrecht 1954, Tijdschrift voor geschiedenis, LXVII (1954) 389-390
 
Alberts, W.J, Uit het leven van Thomas a Kempis
 
Alberts, W.J, Zur Historiographie der Devotio Moderna und ihrer Erforschung, Westf„lische Forschungen, XI (1958) 51-67
 
Alberts, W.J., Grepen uit de gelderse historie. Voordrachten gehouden voor de Regionale Omroep Noordoost, Zutphen, 1972
 
Alberts, W.J., Moderne Devotie, Bussum, 1969. Afbn
 
Alberts, W.J., Zur Historiographie der Devotio Moderna und ihrer Erforschung, (Groningen, 1962) 144-171
 
Alberts, W.J. de e.a., Postillen over kerk en maatschappij in de vijftiende en zestiende eeuw. Aangeboden aan Prof. Dr. R.R. Post bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, Utrecht-Nijmegen, 1964
 
Alberts, W.J.; Ditsche, M., Fontes historiam domus fratrum Embricensis aperientes, Groningen, 1969
 
Alberts, W.J.; Hulshoff, A., Het Frensweger Handschrift betreffende de Geschiedenis van de Moderne Devotie, Groningue, 1958, Historisch Genootschap 3de Serie no 82
 
Allard, H.J., Kempensia en Gerseniana, Studi‰n op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied N.R., XIV (1881) 1; 177-212
 
Allard, H.J., Thomas … Kempis en Cornelis Boey, Volksalmanak voor Nederlandsche katholieken, (1882) 235-264
 
Allard, H.J., Thomas a Kempis en de Jansenisten, Studi‰n op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied N.R., XV (1882) 1; 155-164
 
Allard, R., O.L.Vrouw van Nazareth te Waalwijk. Eenige nadere gegevens betreffende dit klooster, BB, XVII (1940-41) 284-314
 
Allen, P.S., The Age of Erasmus. Lectures delivered in the Universities of Oxford and London, Oxford, 1914, 9-16, 25-42, 56-101
 
Altmeyer, J.J., Les pr‚curseurs de La R‚forme aux Pays-Bas par J.-J. Altmeyer…, La Haye, 1886
 
Alzog, J., Handbuch der Allgemeinen Kirchengeschichte; neu bearbeitet von Franz Xaver Kraus, Mainz, 1882, Zehnte Auflage. Zweiter Band, 120-122, 140-141
 
Ameln, K., Geistliche Lieder der Devotio moderna, Jahrb. f. Liturgik u. Hymnologie, II (1956) 145-146
 
Amort, E., Deductio critica qua juxta saniores criticae leges moraliter certum redditur ven. Thomam Kempensem librorum de imitatione christi authorem esse, Augsburg, 1761
 
Amort, E., Eusebii Amort canonici regularis et decani Pollingani Deductio critica qua juxta sanioris criticae leges moraliter certum redditur Ven. Thomam Kempensem librorum De Imitatione Christi authorem esse. Cum responsione ad oppositiones Gersenistae Schyrensis frivolas eo modo scripta, ut pro generali formula circa controversias historicas de scriptis, documentis, monumentis, vel actis publicis veterum haberi possit., Augustae Vindelicorum, 1759
 
Amort, E., III. Epistola critica *** C.R.P. ad T.D.L.C. De punctis contoversiae Kempisianae praecipuis
 
Amort, E., Plena ac succincta informatio de statu totius controversiae Quae De Authore Libelli de Imitatione Christi inter Thomae Kempensis Canonici Regularis & Johannis Gersenis Ordinis S. Benedicti Abbatis Patronos jam … centum annis agitatur ,Ubi Simul utriusque partis Argumenta juxta Leges Artis Criticae expenduntur Authore R.D. Eusebio Amort Ecclesiae Collegiatae ad S. Crucem Pollingae Canonico Regulari, Bibliothecario ac SS. Theologiae Professore., Augustae Vindelicorum, 1725
 
Amort, E., Scutum Kempense sive Vindiciae quatuor librorum De Imitatione Christi quibus Thomas A Kempis contra Joannem Gersen. In sua … tribus Saeculis non interrupta possessione stabilitur. Ubi Simul utriusque Partis Argumenta pro & contra expenduntur. Authore A.R.D. Eusebio Amort, Ecclesiae Collegiatae ad S. Crucem Pollingae Canonico Regulari Bibliothecario ac SS. Theologiae Professore, Coloniae Agrippinae; Coloniae Allobrogum, 1759
 
Ampe, A, “Pomerius”
 
Ampe, A, De wezensinkeer Gods naar de leer van Jan van Ruusbroec, OGE, XXIV (1950) 5-26
 
Ampe, A, Een chronologische inventaris van Thomas a Kempis’ werken, OGE, LXII (1988) 257-273
 
Ampe, A, Eschius-mengelingen, OGE, XXXII (1958) 303-330
 
Ampe, A, Eschius-mengelingen (vervolg), OGE, XXIII (1959) 5-37
 
Ampe, A, Gerlacus Petri, Soliloquium ignitum cum Deo- Brandende Alleenspraak met God. Vertaling van Dr. A. Bellemans, OGE, XXII (1948) 410-411
 
Ampe, A, Indestege, L. Middelnederlandse geestelijk Gedichten, Liederen, Rijmspreuken en Exempelen, uitgegeven naar een pas ontdekt handschrift van het einde der 15e eeuw, afkomstig uit het Windesheimer klooster ‘Ter Noot Gods’, te Tongeren (1951), OGE, XXV (1951) 324-325
 
Ampe, A, Jan van Ruusbroec, De Geestelijke Bruiloft, bewerkt door A. Ariaens, OGE, XXII (1948) 102-104
 
Ampe, A, Jhesus collacien. Een laatmiddeleeuwse prekenbundel uit de kringen der tertiarissen. Met inleiding en varianten uitgegeven door Dr. Anna Maria Baaij, OGE, XXXVII (1963) 118-119
 
Ampe, A, Kanttekeningen bij de ‘Evangelische Peerle’. III. Wie vertaalde de Evangelische Peerle?, OGE, XXXII (1958) 421-424
 
Ampe, A, Kanttekeningen bij de ‘Evangelische Peerle’. IV. Nog eens het ‘hofken van devocien’, OGE, XXXIII (1959) 194-199
 
Ampe, A, Kanttekeningen bij de ‘Evangelische Peerle’. V. Onbekende teksten van de schrijfster der Peerle in het Bossche handschrift 647, OGE, XXXVIII (1964) 225-319
 
Ampe, A, Kanttekeningen bij de ‘Evangelische Peerle’. VI. Het aandeel van Gerard Kalckbrenner van Hamont in Peerle en Tempel, OGE, XL (1966) 241-305
 
Ampe, A, Kleine tractaten van de schrijfster der Peerle. I.’ Het Hofken van Devocien’, OGE, XLI (1967) 368-427
 
Ampe, A, Kritisch onderzoek van de Hortulus animae-drukken ten onzent, De gulden passer, XL (1962) 59-95
 
Ampe, A, Kritische kanttekeningen bij de ‘Evangelische Peerle’, OGE, XXV (1951) 159-175
 
Ampe, A, Naar een geschiedenis van de passie-beleving vanuit Marrow’s passie-boek, OGE, LVIII (1984) 129-175
 
Ampe, A, Nog eens de geschriften van Zuster Bertken, Hand. Zuidned. Mij. Taal- en Letterk. en Gesch., XIV (1960) 9-46
 
Ampe, A, Onuitgegeven kleine teksten van Nic. Eschius, OGE, XXII (1948) 184-187
 
Ampe, A, Ruusbroec in beeld. Schets van de iconografie van Ruusbroec, Vlaanderen, XXX (1981) 181-186
 
Ampe, A, Ruysbroeck. Oevres choisies traduites du moyen-n‚erlandais et pr‚sent‚es par J.-A. Bizet, OGE, XXII (1948) 407-410
 
Ampe, A, Wie was de uitgever van ‘Den Grondsteen’?, OGE, XXV (1951) 279-288
 
Ampe, A., “Den Wijngaert der sielen” van Jacob Roecx. Als diets origineel van Tauler’s Exercitia en zijn verhouding tot Frans Vervoort, OGE, XXXIV (1960) 5-52, 271-306
 
Ampe, A., Aantekeningen bij een zestiendeews handschrift uit Dendermonde (hs. 4407-08 der Kon. Bibl. te Brussel), HandelingenZuidnederlMaatschappijG, XVI (1962) 9-54
 
Ampe, A., Axters, St. Bibliotheca Dominicana Neerlandica Manuscripta, 1224-1500. Louvain 1970, Ons geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift voor gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging, XLVI (1972) 433-437
 
Ampe, A., Bernardus en Ruusbroec, OGE, XXVII (1953) 143-179
 
Ampe, A., De bestemmelinge van Ruusbroec’s ‘Spieghel en trappen’, OGE, XLV (1971) 241-289
 
Ampe, A., De goede coc van Groenendaal, Streven, (1944) 94-104
 
Ampe, A., De mystieke leer van Ruusbroec over de zieleopgang. Studie en tekstuitgave van Ons Geestelijk Erf XIII, Tielt, 1957
 
Ampe, A., De ootmoed en de loutering bij Jan van Leeuwen, OGE, XXXIII (1959) 225-290
 
Ampe, A., De structuur van de ‘Eenicheit des herten’ volgens Ruusbroec, OGE, XXXI (1957) 150-186
 
Ampe, A., De vrijheid en de ootmoed bij Ruusbroec, OGE, XXX (1956) 400-421
 
Ampe, A., De vroegste Ruusbroec-verspreiding in Engeland, OGE, XXXI (1957) 395-415
 
Ampe, A., Dietse tekst en verspreiding van de “Totius Vitae Spiritualis Summa” II, Ons geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging, XXVI (1952) 243-280
 
Ampe, A., Een handschrift uit Soeterbeeck met werk van Jan van Denemarken, Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Mij voor taal- en letterkunde en geschiedenis, XXXIV (1980) 5-46
 
Ampe, A., Gabri‰l van Antwerpen in verband met een weinig bekend Ruusbroec-gedicht, OGE, XXIV (1950) 182-198
 
Ampe, A., Geert Groote als vertaler van de “Twaelf dogheden” gehandhaafd, Handelingen / Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor, XXI (1967) 6-16
 
Ampe, A., Het leven van Ruusbroec in de Cronyke van Brabant, OGE, LV (1981) 166-188
 
Ampe, A., ‘Imitatio Christi’. Le livre et l’auteur
 
Ampe, A., Imitationistica V: Wie is Joannes de Canabaco, die de ‘Imitatio’ zou geschreven hebben?, OGE, XLVII (1973) 221-228
 
Ampe, A., Imitationistica VI: Las Thomas van Kempen de Mis te Eeklo in 1461-62?, OGE, XLIX (1975) 423-425
 
Ampe, A., Imitationistica. Handschriften en getuigen, OGE, XLV (1971) 376-431
 
Ampe, A., Is de texsus receptus van Ruusbroec’s Steen een tweede redactie?, NAK, N.S. LVI (1975-76) 235-252
 
Ampe, A., Jean Ruusbroec (Bienheureux) 1293-1381
 
Ampe, A., Karel Doudelet en zijn Ruusbroec-voorstellingen, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, (1983) 261-292,ill
 
Ampe, A., Kernproblemen uit de leer van Ruusbroec, t. I, De grondlijnen van Ruusbroec’s Drie‰enheidsleer als onderbouw van den zieleopgang; t. II, De geestelijke grondslagen van den zieleopgang naar de leer van Ruusbroec, A, Schepping en Christologie; B, Genadeleer, Tielt, 1950-1952
 
Ampe, A., Kleine tractaten van de schrijfster der Peerle (vervolg).II. Uit een Diesters Handschrift, OGE, XLII (1968) 321-373
 
Ampe, A., Kleine tractaten van de schrijfster der Peerle. I. Het Hofken van Devocien (vervolg), OGE, XLII (1968) 33-57; 142-171
 
Ampe, A., Kritische beschouwingen bij “Die Naervolghinghe des armen leven Christi”, Handelingen / Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, XX (1966) 15-37
 
Ampe, A., La th‚ologie mystique de l’ascension de l’ƒme selon le Bienheureux Jean de Ruusbroec, RAM, XXXVI (1960) 188-201, 302-322
 
Ampe, A., L’authenticit‚ de l’Epistola de caritate et son r“le dans la controverse entre Schoonhoven et Gerson, Revue de Moyen age, XI (1955) 283-318
 
Ampe, A., Les r‚dactions successives de l’apologie schoonhovienne pour Ruusbroec contre Gerson, Revue d’histoire eccl‚siastique, LV (1960) 401-452; 797-818
 
Ampe, A., L’Imitation de J‚sus-Christ et son auteur. Reflections critiques, Edizioni di storia e Letteratura Roma, Sussidi Eruditi XXV (1973)
 
Ampe, A., Marginalia Lessiana, OGE, XXVIII (1954) 329-373; XXIX (1955) 5-29
 
Ampe, A., Nieuwe inzichten in de Ruusbroec-ikonografie: Een schilderijencyclus. Nadere gegevens over graveurs en gravures, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, (1974) 1-72
 
Ampe, A., Orde en wanorde in Ruusbroec’s XII Beghinen, OGE, XXIX (1945) II 55-82
 
Ampe, A., P.F.J. Obbema, Een Deventer bibliotheekcatalogus, OGE, L (1976) 434-438
 
Ampe, A., Reyens’ vondst eener nieuwe vertaling van Ruusbroeck’s Zeven Trappen of nieuw inzicht in Grote’s Ruusbroec-vertalingen, OGE, XLIX (1975) 133-172
 
Ampe, A., Ruusbroec
 
Ampe, A., Ruusbroec
 
Ampe, A., Ruusbroec. Traditie en werkelijkheid, Antwerpen, 1975
 
Ampe, A., Speculatieve achtergronden van Grote’s gebedstheorie, OGE, LI (1977) 20-27
 
Ampe, A., Thomas a Kempis. De navolging van Christus, naar de Brusselse Autograaf, vertaald door Gerard Wijdeveld, ingeleid en toegelicht door Bernard Spaapen S.J. + en Albert Ampe S.J. Inleiding tot de tweede uitgave, Antwerpen; Kampen, 1985
 
Ampe, A., Vervoort (+1555), Roecx (+1527) en de “Exercitia Tauloriana”, Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, (1968) 167-242
 
Ampe, A., Willem Jordaens in nieuw perspectief, OGE, XL (1966) 136-166
 
Ampe, A.; Peeters, G.J., Dietse tekst en verspreiding van de “Totius Vitae Spiritualis Summa” I, OGE, XXVI (1952) 187-201
 
Ampe,A, De grondlijnen van Ruusbroec’s Drie‰enheidsleer als onderbouw van den zieleopgang, Tielt, 1950
 
Ampe,A., De verspreiding der Imitatio Christi als Liber internae consolationis qui vocatur musica ecclesiastica
 
Ampe. A, Ruusbroec, Jan van, Can R. Die deutsche Literatur des Mittelalters
 
Ampe. A., Nog eens ‘Joannes a Ruschenbroeck de Guitrode’, OGE, XLIV (1970) 343
 
Ampe. A., Ruusbroec
 
Anastasius van den H.Paulus., De eeredienst van den gelukzaligen Jan van Ruusbroec
 
Ancelet-Hustache, J., Le bienheureux Henri Suso, sans fiction, La Vie Spirituelle, LXIII (1982) tome 136 719-729
 
Andenna, G., Per la datazione del codice “De Advocatis” della “Imitatione di Cristo”, Aevum, XLIV (1970) 332-336
 
Andreae, Hertog Albrecht – Reynick van der Sneecke, Navorscher, XL (1890) 256-272 alleen 264-265
 
Andrey,N.A., Bruder Klaus S.Nicola de Flue, Rome, 1945
 
Andriessen, J., De Ruusbroec-herdenking in 1981, Dokumentaal, X (1981) 3-4
 
Andriessen, J., De Ruusbroec-herdenking in 1981, NT, LXXIV (1981) 279-280
 
Andriessen, J., De Ruusbroec-herdenking in 1981, Spiegel Historiael, XVI (1981) 51
 
Andriessen, J., De Ruusbroec-herdenking in 1981, Wetenschappelijke Tijdingen, XXXIX (1980) 249-252
 
Andriessen, J., Jan van Ruusbroec (+1381), OGE, LV (1981) 3-6
 
Andriessen, J., Jan van Ruusbroec en Brussel, De Autotoerist, XXXIV (1981) nr.7.32
 
Andriessen,J.; Bange, P.; Weiler, A.G., Geert Grote & Moderne Devotie. Voordrachten gehouden tijdens het Geert Grote congres, Nijmegen, 27-29 september 1984, Nijmegen, 1985, , Uitgegeven onder redactie van J. Andriessen, P. Bange en A.G. Weiler, Ook verschenen in: OGE, LIX (1985) 111-505
 
Andrieu, M., Gatzweiler, O. Die liturgischen Handschriften des Aachener Mnsterstifts, Revue des sciences religieuses, VIII (1928) 624-625
 
Anselm, D., De 36 “Sedelessen” van Antonius Melaert. Rector van Sint-Trudo (1778-1796)
 
Anspach, J., Een bisschoppelijk Gelderschman herdacht, Geldersche Volksalmanak, (1887) 126-141
 
Antheunis, L., Elisabeth van Wesele, stichtster van het Sinte-Ursulaklooster te Leuven (1415-1420), Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en Omgeving / Bulletin de la Societe d’Histoire et d’Archeologie de Louvain et Environs, I (1961) 109-114
 
Antheunis, L., Uit het memoriaal van een zuster van het Leuvense Sint-Ursulaklooster (XVIIIe eeuw), Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en Omgeving / Bulletin de la Societe d’Histoire et d’Archeologie de Louvains et Environs, VIII (1968) 169-177
 
Antonissen, R, Lyriek der Nederlanden van het oude heidense lied tot het geestelijke lied der Devotio Moderna, Antwerpen, 1947
 
Arand, W, 550 Jahre Sankt Martini. Eine Grndung der Fraterherren in Wesel, Wesel, 1986
 
Arbogast, A.W., 38 Generalbass-Lieder einer deutschsprachigen Bearbeitung seiner Nachfolge Christi, Heimatbuch des Kreises Viersen, 42 (1991) 69-77
 
Arbogast, A.W., Hendrik Andriessen, zwei Thomas a Kempis-Lieder nach Texten der Nachfolge Christi, Heimatbuch des Kreises Vierssen, 41 (1990) 234-237
 
Arbogast, A.W., Petr Eben, Komposition ueber Texte des Thomas a Kempis zum Stadtjubilaeum 1994, Heimatbuch des Kreises Viersen, 47 (1996) 250-256
 
Arbogast, A.W., Thomas a Kempis, Rheinische Musiker, 10 (1998) 145-148
 
Arbogast, A.W., Thomas a Kempis [1380-1471] und die Musik. Gesaenge des niederrheinischen Mystikers, Vertonungen seiner Texte, Der Niederrhein, 42 (1998) 134-140
 
Arbogast, A.W., Thomas a Kempis und die moderne franzoesische Orgelmusik. Teile des Livre du Saint Sacrement von Olivier Messiaen nach Texten des Mystikers gestaltet, Heimatbuch des Kreises Viersen, 45 (1994) 32-37
 
Arens, E., Zitate und Anspielungen in der Imitatio Christi des Thomas von Kempen, Theologische Quartalschrift / hrsg. von Professoren der Katholischen Theologie an der Universitaet Tuebingen, CXII (1931) 135-207
 
Arkenbout, A.A, Bronnen tot de geschiedenis van het regulierenklooster van St. Elisabeth te Rugge bij Brielle, Ons Voorgeslacht, XX (1965) 261-328
 
Armstrong, E.P, Womanly Men and Manly Women in Thomas … Kempis and St. Teresa
 
Arnold, K, Johannes Trithemius (1462-1516), Wrzburg, 1971
 
Arriens, J.W., Vrouwenklooster, kerk en dorp Diepenveen, Verslagen en mededeelingen / Vereeniging tot Beoefening vav Overijsselsch Regt en Geschiedenis Reeks 2, LXXIV (1959) 131-147
 
Arts, A.J.M., Het dubbelklooster Dikninge, Assen, 1945
 
Arts, M., De bewoners van Dikninge in ballingschap, Nieuwe Drentsche Volksalmanak, 1940, 88-99
 
Asbeck, M. d’, Documents relatifs … Ruysbroeck, Paris, 1931
 
Asbeck, M.d’, La mystique de Ruusbroeck l’Admirable. Un ‚cho du n‚oplatonisme au 14e siŠcle, Paris, 1930
 
Asberg-Smals, A, Kruis-, Maria- en priesterbeeld van de zalige Jan van Ruusbroec, Waarheid en Leven, XXI (1989) nr. 11, 4-6
 
Asch van Wijck, L.H.J.M. van, Brandolykerk te Utrecht (11000), Navorscher, XXXI (1881) 315-316; 14; 315 (H. de Voogd van der Straaten Hzn.); 600-601
 
Asseldonk, G.A. van, De Nederlanden en het Westers Schisma (tot 1398), Utrecht; Nijmegen, 1955
 
Assemaine, E., Gerlach Peters, VS, V (1921) 117-123
 
Assman, A, Schriftliche Folklore. Zur Entstehung und Funktion eines šberlieferungstyps
 
Assmann, A.; Assmann,J., Schrift und Ged„chtnis. Beitr„ge zur Arch„ologie der literarischen Kommunikation, Mnchen : Hardmeier, 1983
 
Audenaert, W, Thomas a Kempis, De imitatione Christi en andere werken. Een shorttitle catalogus van de 17e en 18e eeuwse drukken in de bibliotheken van Nederlandstalig Belgi‰, Leuven, 1985
 
Auger, A, Etude sur les Mystiques des Pays-Bas au Moyen Age par A.Auger
 
Auger, A., De doctrina et meritis Joannis van Ruysbroec, Leuven, 1892
 
Auger, A., Une doctrine sp‚ciale des mystiques du XIVe siŠcle en Belgique,Ruysbroeck et la vie commune
 
Augustijn, C, Erasmus von Rotterdam. Leben-Werk-Wirkung, Mnchen, 1986
 
Augustijn, C., Erasmus en de Moderne Devotie
 
Augustijn, C., Het probleem van de Initia Erasmi, Bijdragen : tijdschrift voor filosofie en theologie / uitgegeven door de philosophische en theologische faculteiten der Noord- en Zuid-Nederlandse Jezuieten, XXX (1969) 380-395
 
Augustus, L, De abdij Rolduc en de Windesheimers
 
Auweele, D. van den; Verrycken, A., Imago fundatoris: Jean de Huldenberghe (+ 1459) et le prieur‚ de Notre-Dame a Bois-Seigneur-Isaac
 
Auwera, J.F. van der, “Simpele Waerheyd”. Kroniek van Roklooster 1777-1809, , Eigen schoon en De Brabander : tweemaandelijks tijdschrift van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, LVI (1973) 14-30, 113-124, 237-248, 340-349; LVII (1974) 38-48, 240-257; LVIII (1975) 56-70, 326-336
 
Auwerda, R., Reveil van Geert Groote en zijn nuchtere devoten te kijk, Volskrant 21-4-1984, 15
 
Avonds, P., Mystiek, ideologie en politiek. Jan van Leeuwen, de “goede kok” van Groenendaal over de hofhouding van hertog Jan III van Brabant
 
Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. III. De Moderne Devotie, 1380-1550, Antwerpen, 1956
 
Axters, S.G., Leeuwen, Jan van
 
Axters, St, Bijdragen tot een bibliographie van de Nederlandsch Dominikaansche vroomheid. VII, OGE, VIII (1934) 152-156
 
Axters, St, Jan van Leeuwen. Een bloemlezing uit zijn werken, Antwerpen, 1943
 
Axters, St, Joannes Tauler in de Nederlanden
 
Axters, St, La spiritualit‚ des Pays-Bas, Louvain, Paris, 1948
 
Axters, St, Over Christus’ “binnenste”, Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse academie voor taal- en letterkunde, n.r (1958) 225-241
 
Axters, St., De anonieme Begijn van Tongeren en haar mystieke dialoog, OGE, XV (1941) 88-97
 
Axters, St., De gelukzalige Jan van Ruusbroec, mystiek schrijver
 
Axters, St., De imitatione Christi. Een handschrifteninventaris bij het vijfhonderdste verjaren (van het overlijden) van Thomas Hemerken van Kempen (+1471), Kempen, 1971
 
Axters, St., De po‰tische creatie bij de zalige Jan van Ruusbroec, Dietsche Warande en Belfort, (1957) 75-79
 
Axters, St., De ‘Unio mystica’ voor de Brabants-Rijnlandse mystiek van de dertiende en de veertiende eeuw, Meded. v.d. Kon. Vl. Ac. v. wetenschappen, letteren en schone Kunsten van Belgi‰, Brussel, Paleis der Academi‰n, (1949) no.6 Jg.XI 5-27
 
Axters, St., De zalige Heinrich Seuse in Nederlandse handschriften
 
Axters, St., Een onuitgegeven brief van Jan van Schoonhoven, OGE, XVI (1942) 130-133
 
Axters, St., Goossens, M.De meditatie in de eerste tijd van de Moderne Devotie, RHE, XLVIII (1953) 872
 
Axters, St., In dienst van de Ruusbroec-vorsing, VMKA, (1975) 1-12
 
Axters, St., Jan van Leeuwen. Een bloemlezing uit zijn werken., Antwerpen, 1943
 
Axters, St., Schoonhoven’s kapittelpreek ‘Nos autem gloriari oportet’, OGE, XVII (1943) II 26-45
 
Axters, St. e.a., Studia Eucharistica : DCCi anni a condito festo sanctissimi corporis Christi 1246-1946, Bussum, 1946
 
Axters, St. G., Toenemende belangstelling voor de zalige Jan van Ruusbroec onder Franse lezers, VMKA, (1973) 65-84
 
Axters, St.G, Bibliotheca Dominicana Neerlandica Manuscripta 1224-1500, Louvain, 1970
 
Axters, St.G, Bijdrage tot de inventarizering van de Imitatio-handschriften: addenda en dubia, Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis / onder red. van H.C. Roge N.S., LVI (1975-76) 141-l58
 
Axters, St.G., Christoforaat naar Naria’s voorbeeld, bij Jan van Leeuwen, OGE, XXXII (1958) 412-420
 
Axters, St.G., Gaat het bij de Imitatio om ‚‚n werk?
 
Axters, St.G., Groenendaal, Dominikaans leven, XXXVII (1981) 240; 241
 
Axters, St.G., Hadewych als voorloopster van de zalige Jan van Ruusbroec
 
Axters, St.G., Hagiographie et histoire. Etude critique du cas Pomerius, Cahiers bruxellois : revue historique trimestrielle, VII (1962) 108-133
 
Axters, St.G., Inleiding tot een geschiedenis van de mystiek in de Nederlanden, Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, (1967) 165-307
 
Axters, St.G., Thomas Hemerken van Kempen (+1471) und die “neue Fr”mmigkeit”, Heimatbuch des Grenzkreises Kempen-Krefeld, XXII (1971) 191-200
 
Axters, St.G., Waartoe mystiek?, Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde N.R., (1972) 123-138
 
Axters,.St., Nederlandse mystieken in het buitenland. Van Rupert van Deutz tot Ruusbroec, Verslagen en mededelingen van de koninklijke Vlaamse academie voor taal- en letterkunde, (1965) 163-325
 
Z”llner, W., Zur Bibliotheksgeschichte des Augustiner-chorherrn-stifts Hamersleben, Philologus, CXV (1971) 334-340
 
Zahringer, D., Tillmann, F. Die Idee der Nachfolge Christi, Ben. Monatschr., XVI (1934) 712
 
Zandt, J.H.E., De vroegste verhouding tusschen Sint Agnietenberg en Windesheim, naar eene oorkonde van 1390, uit het stedelijk archief van Zwolle, Verslagen en mededeelingen, (1870) 60-118
 
Zegerius, R., Het leven van Jan van Ruusbroec (1293-1381), Heiliging, XXXI/IV (1981) 5-7
 
Zegerius, R., Ruusbroec en de Drieeenheid, Heiliging, XXXI/IV (1981) 25-29
 
Zegerius, R., Voorbij de woorden…een kennismaking met Jan van Ruusbroec, Averbode, 1981
 
Zeller-Werdmller, H, Das ehemalige Augustiner Chorherrenstift St. Martin auf dem Zrichberg, Zricher Taschenbuch NF, XV (1892) 55-90
 
Zeller-Werdmller. H., Das Augustiner Chorherrenstift Mariazell auf dem Beerenberge, Zrcher Taschb., NF. V (1882) 271-281
 
Zellmann, U, “Non verbum e verbo, sed sensum e sensu”, kritische anmerkungen zu einer neuen deutschen šbersetzung der Brulocht des Jan van Ruusbroec, OGE, LXII (1988) 165-175
 
Zender, M., Jeske, H. Der Kodex Trier 810/1338, Rheinische Vierteljahrbl„tter, XL (1976) 377-380
 
Zerbolt van Zutphen, G., De spiritualibus ascensionibus / Van geestelijke opklimmingen, Bruges, 1941, J. Mahieu
 
Zerbolt van Zutphen, G., Over de hervorming van de krachten der ziel, Amsterdam, 1951, , S. van der Woude
 
Zerbolt van Zutphen, G., Van geestelijke opklimmingen. Gerard Zerbolt van Zutphen. Een aloude vertaling, opnieuw gedrukt en bezorgd door Kan. J. Mahieu, Brugge, 1941
 
Zeschick, J., Das Augustinerchorherrenstift Rohr und die Reformen in bairischen Stiften vom 15 bis zum 17 Jahrhundert, Passau, 1969
 
Ziegler, P., Zur Baugeschichte der Kl”ster Beerenberg und Heiligberg bei Winterthur, WinterthurerJb, (1969) 19-38
 
Zieleman, G.C, De evangelielessen in de zogenaamde Zwolse Preken, OGE, LXIV (1990) 254-275
 
Zieleman, G.C, Der Verfasser der sog. Zwoller Predigten des sp„ten 14. Jahrhunderts
 
Zieleman, G.C, Geert Grote, de zogenaamde Zwolse preken en de astrologie, Groningen, 1993
 
Zieleman, G.C, Middelnederlandse epistel- en evangeliepreken, Leiden, 1978
 
Zieleman, G.C, Overleveringsvormen van middeleeuwse preken in de landstaal, Nak, N.S. LIX (1978-79) 11-20
 
Zieleman, G.C, Preken als litteraire documenten
 
Zieleman, G.C., De preek bij de moderne devoten, Deventer, 1984
 
Zijl, Th. P. van, Bisschoppelijke goedkeuring van Windesheim, Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, VIII (1966) 327-341
 
Zijl, Th. P. van, The Windesheim Forgeries, Academia, nrs. 45-46 (1965) 181-201
 
Zijl, Th.P. van, Gerard Groote, Ascetic and Reformer (1340-1384), Washington, 1963
 
Zilverberg, S., David van Bourgondi‰, Bisschop van Terwaan en van Utrecht (Å 1427-1496), Groningen/Djakarta, 1951
 
Zilverberg, S.B.J, Steensma, R., Het klooster bij Sneek en zijn nagelaten geschriften. Een inleiding en inventarisatie, NAK, N.S. LII (1971-72) 257-258
 
Zilverberg, S.B.J, Ubbink, R.A., De receptie van Meister Eckhart in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen. Een studie op basis van middelnederlandse handschriften, NAK, N.S. LX (1980) 120
 
Zilverberg, S.B.J., Pascoe, L.B. Jean Gerson: Principles of Church Reform, NAK, LVI (1975-76) 472-473
 
Zilverberg, S.B.J., Weiler, A.G. Necrologie, Kroniek en Cartularium o.a. van het Fraterhuis te Doesburg (1432-1559), NAK, N.S. LVI (1975-76) 471
 
Zimmerman, A. [hrsg.], Vuillemin-Diem, G., Antiqui und moderni : Traditionsbewusstsein und Fortschrittsbewusstsein im spaeten Mittelalter. XVIII. Mediaevistentagung veranstaltet vom Thomas-Institut der Universitaet zu Koeln. Koeln, vom 30. Aug. bis 2. Sept. 1972, Berlin, 1973
 
Zinsmaier, P., Ein unbekanntes Bruchstck der Sindelfinger Annalen, ZGORh., XLIX (1936) 629-634
 
Zuidema, W, Brokjes van Dietsche stichtelijke geschriften, NAK, N.S. V (1907-08)
 
Zunggo, J.A., Historiae generalis, et specialis de ordine Canonicorum Regularium S. Augustini prodromus, Ratisbonae, 1742-1745; vol.I 423; vol. II 3-8;45;79-81;144-149